Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem pobytu w naszym obiekcie

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Hotel Lublin i jest integralną częścią umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również przez dokonanie rezerwacji oraz zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotel Lublin.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Hotel Lublin, w każdym pokoju, a także na stronie hotel-lublin.pl

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji dzień przed dniem zakończenia pobytu, do godziny 11.00 w Recepcji. Hotel Lublin może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości, którzy nie przestrzegają obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 REZERWACJA

 1. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata zadatku w wysokości 50% wartości pobytu w wyznaczonym terminie. Brak wpłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji oraz płatności pobytu w Hotel Lublin, ul. Podzamcze 7, 20-126 Lublin.
 3. Rezerwacji pobytu, Gość może dokonać: telefonicznie, e-mailem lub on-line przez stronę hotel-lublin.pl
 4. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do podania prawidłowych danych: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego pokoju, ilość osób oraz termin pobytu, jeżeli wśród Gości będą dzieci, ich wiek.
 5. Osoba rezerwująca, po dokonaniu rezerwacji otrzyma pisemne wstępne potwierdzenie rezerwacji za pomocą poczty e-mail, które obejmuje: termin pobytu, rodzaj pokoju, ilość osób, cenę oraz informację o terminie i wysokości wpłaty zadatku.
 6. Gość ma prawo do jednorazowego przesunięcia terminu pobytu w ramach uiszczonego zadatku. ( za wyjątkiem Świąt oraz Długich weekendów)
 7. W przypadku trwającego już pobytu, z przyczyn niezależnych od obiektu, Gość ponosi koszty całości zarezerwowanego wcześniej terminu.
 8. W trakcie dokonywania rezerwacji Osoba rezerwująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji.
 9. Po wpłacie zadatku Osoba rezerwująca otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji.
 10. Dokonanie wpłaty zadatku oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie w/w. warunków rezerwacji i anulacji rezerwacji przez Osobę rezerwującą

§ 4 POBYT

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie karty wynajmu pokoju zgodnie z dokumentu tożsamości oraz jej podpisanie.
 2. Dzieci do lat 6 śpiące z rodzicami nie płacą za pobyt.
 3. Zwierzęta są akceptowane. Za ich pobyt pobierana jest dodatkowa opłata.
 4. Gość Hotel Lublin nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 5. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. i tylko za zgodą pracowników Recepcji. Istnieją bowiem terminy w których nie będzie to akceptowane.
 6. Recepcja Hotel Lublin może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Hotel Lublin lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracownika lub innych osobach przebywających w obiekcie.
 7. W niektórych przypadkach Hotel Lublin zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty z góry za pobyt.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel Lublin nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

§ 5 USŁUGI

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi dyrekcji poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel Lublin ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług.
  – sprzątanie, wymiana ręczników, oraz kosmetyków w pokoju odbywa się na życzenie Gościa bądż zgodnie z wykupioną usługą.
  – wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, świadczy się nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – przechowanie bagażu Gościa,
  – zamawianie taksówki,
  – budzenie o wyznaczonej godzinie.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności związanych z rezerwacją lub meldunkiem
 6. Rezerwacja nie zostanie skutecznie zagwarantowana w przypadku braku wpłaty zadatku lub braku wystarczających środków na podanej karcie kredytowej o czym gość zostanie poinformowany. We wszystkich pozostałych i nieopisanych powyżej przypadkach, łączna wartość rezerwacji powinna zostać opłacona w momencie zameldowania. W przypadku chęci swobodnego korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Hotel Lublin, może być wyagana preautoryzacja na karcie kredytowej lub depozyt gotówkowy na kwotę równą potencjalnemu kosztowi zamówionych usług. Koszt dodatkowych usług zostanie wyliczony na podstawie obowiązującego w danym dniu cenniku.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych i otoczenia obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa hotelowego za szkody powstałe z jego winy (zweryfikowane podczas pobytu w obiekcie) poprzez doliczenie kosztów naprawy do rachunku.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych i otoczenia obiektu, powstałe z winy zwierzęcia, którego jest właścicielem. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa hotelowego za powstałe szkody (zweryfikowane podczas pobytu w obiekcie) poprzez doliczenie kosztów naprawy do rachunku.
 4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel Lublin może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia terenu obiektu.
 5. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty. Recepcja ma pełne prawo do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym Gościom.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 7. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 8. Recepcji hotelowej przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotel Lublin w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Hotel Lublin

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza jego terenem.

§ 9 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane (na wniosek Gościa) na wskazany adres, na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, powyższe przedmioty zostaną przechowane przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotel Lublin.

§ 10 CISZA NOCNA
Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.

§ 11 REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 12 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W obiekcie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i ewentualnych interwencji służb publicznych.
 2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Lublin, Podzamcze 7, 20-126 Lublin a, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, oraz korzystania przez Gościa z pozostałych świadczonych usług Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Administratorem danych osobowych jest: LOGO-LIFT , al. Kraśnicka 109, 20-718 Lublin NIP:712-006-26-68 .
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotel Lublin.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.

Dyrekcja Hotel Lublin.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych osobowych, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, co następuje:

Administrator Danych:

Logo-Lift, al. Kraśnicka 109, 20-718 Lublin NIP:712-006-26-68

Dla podmiotu:

Hotel Lublin, ul. Podzamcze 7, 20-126 Lublin
Kontakt: info@hotels-lublin.pl

Pozyskanie danych osobowych:

Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online
przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

• W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
– wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
– obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
– w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
– podtrzymania relacji z klientem;
– prowadzenia analiz statystycznych;
– zapewnienia obsługi płatniczej;
– windykacji należności;
– archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:

• na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
• na przetwarzanie danych:
– zapisanych w formularzu kontaktowym;
– zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;
– zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://hotel-lublin.pl
– przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
– wizerunkowych;

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
• na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
• przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
• w formularzu kontaktowym;
• prze rezerwacji grupowej;
• przy zleceniu imprezy;
• przy zakładaniu karty lojalnościowej;
• przy korzystaniu z usług spa;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
– uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych,

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:
– podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
– statystycznych i archiwizacyjnych;
– maksymalnie przez 6 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do Administratora Danych”:
• przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
• przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
• składając pismo w recepcji hotelowej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.