Polityka prywatności

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych osobowych, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, co następuje:

Administrator Danych:
Stanisław Goś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Logo-Lift, Kraśnicka 109, 20-718 Lublin, NIP 712-006-26-68, Regon 430309747

Dla podmiotu:
Hotel Lublin, ul. Podzamcze 7, 20-126 Lublin
Kontakt: info@hotels-lublin.pl

Pozyskanie danych osobowych:
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:
• W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:
– wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
– obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;
– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;
– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
– w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego obiektu przepisy prawa;

2. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:
– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;
– podtrzymania relacji z klientem;
– prowadzenia analiz statystycznych;
– zapewnienia obsługi płatniczej;
– windykacji należności;
– archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

3. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą:
• na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp.;
• na przetwarzanie danych:
– zapisanych w formularzu kontaktowym;
– zawartych na karcie rejestracyjnej/meldunkowej;
– zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: http://www.hotels-lublin.pl
– przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
– wizerunkowych;

Podanie danych:
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.
Państwa dane są pobierane:
• na kartach rejestracyjnych/meldunkowych;
• przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail;
• w formularzu kontaktowym;
• prze rezerwacji grupowej;
• przy zleceniu imprezy;
• przy zakładaniu karty lojalnościowej;

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub innych wynikających z przepisów prawa.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i lub handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
– uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
• występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
• celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
• stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
• ewentualnym źródle pozyskania danych;
• udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
• planowanego okresu przechowywania danych,

Udostępnianie Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe możemy udostępnić:
– podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przechowywanie danych osobowych:
Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
-wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
– statystycznych i archiwizacyjnych;
– maksymalnie przez 7 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności, od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem:  „Do Administratora Danych”:
• przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres e-mail.
• przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej.
• składając pismo w recepcji obiektu.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu  udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.